Anděl Páně 2, movies...

Další Štědrý den za námi a já si ani neuvědomuji, že to tak rychle přelítlo. Každopádně tím vánoce rozhodně nekončí. Máme tady Boží hod vánoční, Štěpána a s nimi většinou přichází i tradiční návštěvy babiček, kde se vždycky nacpu ještě tak o 100% víc než doma. Ale co, jídlo k Vánocům prostě neodmyslitelně patří! A protože my máme tentokrát návštěvy naplánované až od zítřka, tak jsem se rozhodla, že napíšu vánoční recenzi na, podle mě, skvělou pohádku - Anděl Páně 2.

Another Christmas Day behind us, and I can not understand that it run away so quickly. Anyway, this Christmas is definitely not over. We've got Boxing Day, Saint Stephen, and with them comes mostly traditional visits of grandmothers, where I always eat even more than at home. But what, food is just a big part of Christmas! And because we plan visits from tomorrow, I decided to write a christmas review, for me, a great tale - Anděl Páně 2.


Mrzí mě, že jsem k pohádce nenašla žádné gify, protože by to bylo ještě o kousilínek vtipnější, ale fotky budou muset stačit. Můj názor je, že české pohádky jsou ty nejlepší a kam se na ně hrabou jiné státy. Rozhodně nejsem ten typ, co by propagoval jen naší tvorbu, samozřejmě miluji Sám doma, Grinche, atd... Ale klasické pohádky, jsou prostě z Česka ty nejlepší a Anděl Páně (jak jednička tak dvojka) to jen potvrzuje.

I am sorry that I did not find any gifs, because it would be even funnier, but the photos will have to suffice. My opinion is that Czech fairy tales are the best and where they dig other states. I am definitely not the type who would only promote our work, of course, I love Home Alone, The Grinch, etc ... But the classic fairy tales are simply the best from Czech creation and Anděl Páně (both one and two) just confirmed it.


Do kina jsme vyrazili rodinně a až na potřetí, protože nám do toho vždy něco vlezlo. Musím říct, že jsem snad ještě nikdy neviděla naše malé zábřežské kino takhle plné. Přísahám, že tam snad nebylo žádné volné místo. Vánoční pohádka prostě přitáhla neskutečné množství lidí a to i přesto, že bylo 23. prosince a všichni by očekávali, že se bude ve většině domácností připravovat jídlo na Štědrý den. 

We went the whole family to the cinema, for the third time, because every time we wanted to go something came up in that. I must say that I have never seen our little cinema so full. I swear that there was no free seat. Christmas tale simply attracted an incredible amount of people even though it was December 23, and everyone would expect that in the most houses people will prepare meals for Christmas Day.


Příběh tohoto dílu se odehrává na Mikuláše a to by nebyl Anděl Páně bez toho aniž by Uriáš s Petronelem něco nevyvedli. Když se v nebi hašteří, tak se Petronelovi povede upustit jablko ze stromu poznání. A dobrodružství začne nanovo. Jak anděl tak čert jsou posláni na zem a jejich úkolem je jablko získat zpět. Ale on to nebude zrovna nejlehčí úkol. 

The story of this part takes place at Sain Nicholas Day, and it would not be Anděl Páně if Uriáš and Petronela would not create a problem. When they are doing stupid things again, Petronel does not catch the apple from the tree of knowledge. And the adventure begins anew. As the angel and the devil are sent to earth, and their task is to get the apple back. But it's not exactly the easiest task.


ZAJÍMAVOSTI
Vicu Kerekes (Magdaléna) kvůli jejímu výraznému slovenskému akcentu nadabovala Hana Kusnjerová, která jí propůjčila hlas už dříve ve filmech Dešťová víla (2010) a 7 dní hříchů (2012).
Ivan Trojan (Petronel) řekl, že když do kina přijde milion diváků, přistoupí na natáčení filmu Anděl Páně 3 (návštěvnost).
Anděl Páně 2 se stal divácky nejúspěšnějším českým filmem pro rok 2016.
Hledání kouzelného jablka ztěžují Petronelovi (Ivan Trojan) s Uriášem (Jiří Dvořák) i další jablíčka prodávaná na trhu. Celkem bylo spotřebováno 750 kilogramů jablek. To, které představuje jablko Poznání, je odrůda Pink Lady.
- Jelikož v zimě na přelomu roku 2015/2016 nebyl dostatek sněhu, museli si filmaři vyrábět svůj vlastní do doby, něž v únoru 2016 napadl na Šumavě a natáčení mohlo pokračovat na přírodním sněhu. Na dosněžení se spotřebovalo 250 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové drti.
Speciálně pro film bylo vytvořeno 30 nových dekorací, použilo se přes 300 kostýmů, většina jich už byla ušita dříve, ale zcela nově šitý je například kostým pro Bolka Polívku, který hraje hamižného majitele krejčovské dílny. 
 Byly vyrobeny dva páry speciálních vylehčených křídel, které jsou věrnou kopií původních andělských perutí, ale umožňují Ivanu Trojanovi příjemnější pohyb.
Natáčelo se v Ledči nad Sázavou, Beřkovicích a Českém Krumlově. Filmové Nebe vzniklo ve studiích České televize.

POINTS OF INTEREST
- Vic Kerekes (Magdalene) for her significant Slovak accent was dubbed by Hana Kusnjerová who lent her voice earlier in the films Něžné vlny (2010), and 7 Days Of Sin (2012).
- Ivan Trojan (Petronel) said that when it comes to cinema million viewers accede to the filming of the Anděl Páně 3 (number of viewers).
- Anděl Páně 2 became the most successful Czech movie for the year 2016.
- Finding the magic apples complicated to Petronel (Ivan Trojan) with Uriáš (Jiri Dvorak) other apples sold in the market. Total consumed 750 kg of apples. That one which is Apple of Knowledge is the Pink Lady variety.
- As the winter at the turn of the year 2015/2016 was not enough snow, the filmmakers had to produce its own, until in February 2016 when finally snowed at Šumava and filming could proceed on natural snow. They consumed 250 large sacks of snow made from pulp.
- Especially for the film was created 30 new decorations, used over 300 costumes, most of them have already been sewn before, but newly-sewn costume was for example for Bolek Polívka who plays greedy owner tailor's shop.
- They were made two pairs of special lightweight wings that are a carbon copy of the original angelic wings, but allow to Ivan Trojan comfortable movement.

- The movie was shot in Ledeč nad Sázavou, Beřkovice and Czech Krumlov. Movie Heaven was established in studies of Czech Television.


2 comments:

  1. No, "review" bych si asi představovala jinak... vždyť se člověk vůbec nedozví nic o tom, jaký máš na to názor ty, kromě toho, že si myslíš, že je ten film skvělý. Moc nechápu význam takovýchto článků, když tu jsou jen nějaké zajímavosti, fotky a shrnutí děje, což se dá najít kdekoli jinde na internetu.

    ReplyDelete
  2. Ja s tebou vlastně souhlasím :) Už když jsem tento článek zveřejňovala na Facebooku, tak jsem ho pojmenovala jako "skromnou recenzi" protože mně samotné bylo blbé to vydávat za plnohodnotnou recenzi. Tento článek měl sloužit hlavně k přitáhnutí pozornosti k filmu a vyjádření mého nadšení ohledně něj. 😊

    ReplyDelete