Les sebevrahů | The Forest, movies...

Tentokrát bych se s Vámi chtěla podělit o film, který mě hodně oslovil.
Je to film, který tuším ještě můžete vidět v kinech - Les sebevrahů.

This time I would like to share with you a movie that spoke to me a lot.
It's a film which you can still watch in cinemas - The Forest.


Od Halloweenu mám sice takovou zásadu, že se nebudu dívat na filmy, ale pro tentokrát jsem udělala vyjímku a nelituji toho. Film mě zaujal ze dvou důvodů. Za prvné - film je inspirován místem, které je skutečné. Za druhé - herečka Natalie Dormer je jedna z mých oblíbených už od ságy Tudorovci.

Since Halloween, although I have a principle that I will not watch horrors, but this time I made an exception and do not regret it. The film impressed me for two reasons. For the first - the film is inspired by a place that is real. Second - Actress Natalie Dormer is one of my favorite since the Tudors series.Prvně jsem se o filmu dozvěděla od kamarádky Kláry. Vyprávěla mi to jen tak povcrhově, protože na tom byla v kině s přítelem. V té době jsem si to ještě nijak nespojovala s Natalie a nebyl to pro mě nijak lákavý film. Až později jsem na instagramu narazila na pár upoutávek, které mě zaujaly natolik, že jsem si o filmu zjistila něco víc a rozhodla se na něj podívat se Tentokrát bych se s Vámi chtěla podělit o film, který mě hodně oslovil.
Je to film, který tuším ještě můžete vidět v kinech - Les sebevrahů.

I first heard about this film from my friend Claire. She told me about it, because she was in the cinema with her boyfriend. At that time I still did not associate it with Natalie. Later I saw a pair Instagram captions that interested me so much that I found out about the movie a little more and decided to watch it with my classmate Sandra.


Jak už bylo zmíněno, film je natočen na základě skutečného místa jménem les Aokigahara, který se nachází v Japonsku. Celý příběh se točí okolo sester (dvojčat) - Sarah a Jess. Jednoho dne zavolají Sarah z Japonska, že její sestra Jess odešla do lesa Aokigahara, kam lidé chodí umírat. Sarah se okamžitě rozhodne vydat do Japonska a svou sestru za každou cenu najít. Od lidí ze školy, kde Jess pracovala jako profesorka, se dozvídá strašlivé historky o sebevražedném lese. Je pevně rozhodnuta se do lesa vypravit a své dvojče najít. Les Vás pokouší, snaží se Vám dostat do hlavy a celkově si s Vámi hraje, pokud v sobě máte nějaký smutek. A jak to nakonec dopadne? Zachrání se sestry? Dokáží se vymotat ze spárů lesa? Na to budete muse přijít sami...

As already mentioned, the film is shot on the basis of the actual place called Aokigahara forest, which is located in Japan. The whole story revolves around sisters (twins) - Sarah and Jess. One day, they call Sarah from Japan that her sister Jess went to Aokigahara forest where people go to die. Sarah decides immediately to go to Japan to find her sister. People from the school where Jess worked as a professor, tell her terrible stories about suicide forest. She decided to go into the woods and find her twin. The forest is trying to get you in the head and generally playing with you, if you have in you some sadness. And how did it finally end? Will they survive? Can they get out of the clutches of the forest? You will have to find out on you own ...


POSTAVY | CHARACTERS

Sara - Budeme ji říkat "ta blonďatá sestra", která žije v Americe a po telefonátu se rozhodne najít svou sestru, i kdyby měla prohledat celý les Aokigahara skrz naskrz.
Jess - "ta bruneta", dvojče, které žije v Japonsku, pracuje jako učitelka a rozhodne se pro les sebevrahů, kde plánuje skoncovat se svým životem.
Aiden - novinář, který se rozhodne Saru doprovodit do lesa a dokonce tam s ní přežít i noc. Je to asi jediná postava, které mi kdy bylo v hororu líto. Protože on nezemře proto, že by byl hloupý...
Rob - přítel Sary, který se jí vydá hledat hned, jak zjistí, že se pohřešuje.

Sara - we'll call her "the blond sister", who lives in America and after a phone call he decides to find her sister, even if she had to search the entire forest Aokigahara.
Jess - "the brunette" twin who lives in Japan, works as a teacher and decides to go to suicide forest, where she plans to end her life.
Aiden - a journalist who decides to accompany Sara into the woods and even stay there with her at the night. It's probably the only character that I've ever been sad about in horror sorry. Because he did not die because he was stupid...

Rob - Sara's boyfriend, who goes in search of her, when he finds out she's missing.


ZAJÍMAVOSTI | POINTS OF INTEREST

- Natalie Dormer během připravy na svou roli navštívila skutečný les pod horou Fuji. Kvuli fotografování na chvilku sešla ze stezky, ale její japonský průvodce se z cesty nepohnul ani o centimetr. 
- Scény se nenatáčely v japonském lese Aokigahara, ale v lesích národního parku Nara v západním Srbsku.
- V lese Aokigahara se nacházejí tabule, které mají odradit sebevrahy od jejich rozhodnutí. Dokonce tam naleznete i nápisy s telefoními čísly na psychology.
- V lese sebevrahů je spácháno přibližně 100 sebevražd ročně. Víc sebevražd se páchá už jen na americkém Golden Gate Bridge.

- During the preparing for her role, Natalie Dormer visited a real forest near mountain Fuji. Due shooting she left the path for some moments, but her Japanese guide did not move a centimeter.
- Scenes are not shooting in Japanese Aokigahara forest, but in the forests of the National Park of Nara in western Serbia.
- In the forest Aokigahara there are signs that discourage suicides since their decisions. You will also find inscriptions with the telephone numbers for psychologists.
- In the forest of suicides are committed by about 100 suicides each year. More suicides are committed only on the American Golden Gate Bridge.

Touto částí většina mých recenzních článků končí, ale u tohoto filmu mám potřebu napsat něco navíc. Od té doby, co jsem film zhlédla mi prostě tak nějak utkvěl v hlavě. Přemýšlela jsem nad tím, co lidi přiměje jít právě na toto místo. Jestli je to ohleduplnost k rodině a nechtějí, aby jejich tělo musel někdo z příbuzných najít, nebo prostě chtějí na svůj odpočinek odejít z místa, kde je ticho a klid. Já osobně si myslím, že pokud je pravda alespoň část, co se o lese dočteme a člověk by tam tudíž neměl chodit, když je smutný. Tak osobně vím, že bych tam na takových 95% umřela... Na druhou stranu mě toto místo něčím hrozně fascinuje a jednou bych se tam chtěla určitě podívat, třeba zrovna jako novinářka.

This part is not usual in the most of my reviews, but with this movie I need to write something extra. Since I watched the movie it just stucked in my head. I was thinking about the causes which make people to go to this place. If it's respect for the family and they do not want to their body will be find by someone from relatives, or simply want to leave from the place where it is quiet and calm. I personally think that if it is true, what we learn about the forest and you should not go there, if you have sadness inside of you, I am 95% sure that I would die there... On the other side of me, this place is something very fascinating, and once, I would definitely like to visit it, maybe as a journalist.

0 comments: