Recenzuji | Nataša


Tento článek vzniká na základě emailu, který mi přišel před pár týdny.
Jeden začínající autor jménem Matěj Novobilský mi napsal s prosbou, jestli bych nechtěla zrecenzovat jeho e-knihu jménem Nataša. No a jelikož mi téma knihy přišlo velice zajímavé, má odpověď byla kladná.

This article arises from the e-mail that I received a few weeks ago.
One novice writer named Matěj Novobilský wrote to me asking if I wanted to write a review of his e-book called Nataša. Well, since I read the beginning of the book which is very interesting, my anwer has been positive.
MÉ POCITY?
Kniha je dle mého názoru moc pěkně napsaná. Nic moc těžkého a náročného na čtení, příběh převažuje formu, ale to je podle mého podstata tohoto výtvoru. Má vás zasvětit do tzv. ostravského podsvětí, kdy se dostáváme do světa pasáků, prostitutek a všelijakých jiných individuí.
Autor, který se již dlouho zajímá o Ukrajinu, knihu napsal na základě toho, aby poukázal na příběhy, které se nám mohou dít před očima, ale my je přesto nevidíme. V dnešní době bych se tomu ani nedivila, každý někam spěcháme a někdy si ani nevšimneme, že kolem projel třeba zrovna zpěvák naší oblíbené kapely.

MY FEELINGS?
The book is in my opinion very nicely written. Nothing too heavy and intensive to read, the story predominates. The book tells a story about Ostrava's underworld when we come into the world of pimps, prostitutes, and all sorts of other individuals.
The author, who has long been interested in the Ukraine, wrote the book based on that pointed to stories that we may happen before our eyes, but I we do not see it. Nowadays I'm not surprise, everyone is in a hurry, and sometimes do not even notice that it passed around a singer of our favorite band.


POSTAVY
Nataša - mladá ukrajinka, která se vypraví do Ostravy za studiem medicíny, ale bohužel její příběh se vyvine naprosto jiným směrem.
David - mladý muž z Frenštátu, který na základě různých náhod a příhod nalezne v Nataši ženu, která je pro něj na celý život.
Hynek - označím jej za "pasáka", kterým on z části je, ale není to jediná jeho nelegální činnost.
Jana - Natašina jediná česká kamarádka, která si ji nakonec vezme jako příklad pro start do nového života.
Karel - Davidův kamarád, který bohužel na základě Davidova chování příjde k úrazu. Dostane se z toho?
Petr - Davidův bratr, díky kterému se Nataša a David setkají a mají možnost se poznat.
Michal - Petrův přítel, právník, který nakonec vytrhne Davidovi a Nataše trn z paty.

CHARACTERS
Nataša - a young Ukrainian girl who goes to Ostrava to study medicine, but unfortunately the story develops in a completely different direction.
David - a young man from Frenštát, on the basis of various accidents and incidents finds in Nataša a woman who is love of his life.
Hynek - mark it as a "pimp", which he is part, but It is not the only thing of his illegal activities.
Jana - Nataša's only Czech friend. Nataša is for her an example to start a new life.
Karel - David's friend, who unfortunately based on David's behavior gets hurt. Is he gonna be okay?
Petr - David's brother, thanks to which Nataša and David meet and have the opportunity to get to know each other.
Michal - Peter's boyfriend, a lawyer, who finally pulls David and Natasha thorn from the bottom.


OBSAH
Kniha vypráví příběh ukrajinské dívky Nataši, která přijíždí do Ostravy za studiem medicíny, bohužel hned ze startu je okradena a padne do oka nepravému člověku, který ji chce využít k vydělávání špinavých peněz. Nataša musí projít spoustou zkoušek, najde si přátelé a jak to nakonec dopadne? To můžete zjistit zde → NATAŠA Kniha se čte jedním dechem, já sama jsem ji přečetla za den, protože jsem chtěla zjistit, jak to s mladou Ukrajinkou nakonec bude.

STORY
The book tells the story of Ukrainian girl Nataša, who comes to Ostrava for the study of medicine, unfortunately, right from the start, is robbed and catch the eye of false-man who wants to use her to earn money. Nataša has to go through a lot of tests, find friends, and how it would turn out? You can check it here → NATAŠA The book can be read in one breath, I had read it in a day, because I wanted to find out what will happen to the young Ukrainian.

MATĚJ NOVOBILSKÝ
Narodil se na Čeladné, ale celý život strávil ve Frenštátě pod Radhoštěm, pro který si udělal ve svém srdci zvláštní místo. I když vystudoval v oboru elektrotechnika, vždy si liboval v psaní různých povídek. Díky početným návštěvám Ukrajiny investoval svůj čas právě psaní svých postřehů na téma života na východě, mentalita lidí, ale otevřeně se vyjadřuje i k právě probíhajícímu převratu v zemi. (zdroj)

MATĚJ NOVOBILSKÝ
He was born in Čeladná, but a he spent his life in Frenštát, for which he made in his heart a special place. Although he studied in electrical engineering, he always reveled in writing different stories. Thanks to numerous visits to Ukraine he invested his time to writing about his observations on the theme of life in the East, people's mentality, but he also openly expresses his opinion to the ongoing upheaval in the country. (source)

Pokud by jste se chtěli o autorovi a jeho názorech dozvědět něco více, můžete navštívit jeho web.

If you would like know more about the author and his opinions, you can visit his website.

0 comments: