Pan, movies...

Prázdninové kino za 50,-

Spring break cinema for fifty crowns.


Předem upozorňuji, že tento článek bude plný gifů, jelikož jsem jich našla tolik a tak pěkné, že jsem se nemohla rozhodnout.

Beforehand please note that this article will be full of gifs, because I've found so many and so beautifuls that I could not decide.


Na film jsem měla v plánu jít od té doby co jsem viděla trailer v kině. Po zjištění, že film je od tvůrců Harryho Pottera, jsem si byla jistá, ho uvidím! Bohužel jsem nějak prošvihla dobu, kdy se zrovna hrál a už jsem to pomalu vzdávala, když jsem náhodou zjistila, že u nás v kině pořádají "dětské dopoledne" právě s touto pohádkou.

I had planned to go at this movie ever since I saw the trailer in the cinema. After finding that the movie is from the creators of Harry Potter, I was sure, that I will watch it! Unfortunately, I somehow missed the time when it was in the cinema and I'm slowly giving up, when I accidentally discovered that in our cinema organized the "Children's morning" with this tale.Příběh se odehrává ještě před klasickým a nám všem známým Petrem Panem. Na začátku filmu Petr ještě netuší nic o Zemi Nezemi, o kapitánu Hookovi ani o víle Zvonilce. Je to jen obyčejně neobyčejný chlapec z anglického sirotčince, který nikdy neposedí. Se svým kamarádem Zoubkem (tuším, že se tak jmenuje) příjdou na to, že ze sirotčince začínají mizet chlapci. A jelikož to jsou zvědaví kluci, rozhodnou se tomu přijít na kloub. Díky tomu se Petr dostane do Země Nezemě, pozná kapitána Černovouse, Hooka, indiány, víly a dokonce se pokusí najít svou ztracenou matku. A jak to nakonec všechno dopadne? Bude z obyčeně neobyčejného Petra nakonec Petr Pan? Najdou svou matku? Naučí se lítat? A jak to bude s Hookem? Na to se už podívejte sami.

The story takes place before the classic and familiar to us Peter Pan. At the beginning of the film Peter was still unaware of Neverland, about Captain Hook or a fairy Tinker Bell. It's just unusual boy from an English orphanage who never fidget. With his friend Zoubek (I think that's his name) found out that the orphanage boys begin to disappear. And because they are curious guys, they decide to solve it. Thanks to this Peter gets into Neverland, knows Captain Blackbeard, James Hook, Indians, fairies and even tries to find his lost mother. And how it all turns out? Will he be until the end our famous Peter Pan? Will he find his mother? Will he learn to fly? And what about Hook? You will have to find out on your own.POSTAVY | CHARACTERS

Pan - chlapec, který vyrůstá v anglickém sirotčinci a jednoho dne se mu od základů změní celý život.
Zoubek - Petrův kamarád.
Kapitán Černovous - tyran, který se snaží ze Země Nezemě vytěžit všechen vilí prach.
James Hook - jeden z černovousových dělníků. To je ale změna, co?
Tygří Lily - dcera náčelníka indiánů, která chrání mapu k zemi víl.
Smee - takový ten klasický pirátský ňouma, který skoro vždy nadělá potíže.

Pan - the boy who grows up in an English orphanage and one day he completely changed his life.
Zoubek - Peter's friend.
Captain Blackbeard - a tyrant who tries to get from Neverland all the pixie dust.
James Hook - one of Blackbeard's workers. What a change, huh?
Tiger Lily - the daughter of the chief of Indians, which protects the map of a fairy world.
Smee - one of those classic pirate dork who almost always wreaks trouble.
ZAJÍMAVOSTI | POINTS OF INTEREST

- Obsazení Rooney Mary do role Tigří Lily se setkalo s velkou vlnou kritiky. Dokonce vznikla petice, která chtěla zastavit obsazovaní lidí bílé pleti do rolí původně psanýchpro lidi pleti barevné.
- V roce 2013 se scénář k tomuto filmu od Jasona Fuchse dostal na seznam filmů, které s největší pravděpodobností nikdo nenatočí.
Původní záměr filmařů byl do role Černovouse obsadit kanadského herceRyana Goslinga. Ten však nabídku odmítl, a stejným způsobem se k dané nabídce postavil i katalánský herec Javier Bardem.

- Cast in the role of Mary Rooney Tiger Lily was met with great wave of criticism. Even a petition that wanted to stop the occupation of white-skinned people in roles originally written for people with different skin color.
- In 2013, the screenplay for this film by Jason Fuchs got the list of films that most likely no one does rotate.
- The original intention of the filmmakers was to occupy the role of Blackbeard Canadian actor Ryan Gosling. He, however, declined the offer, and in the same manner to that offer built a Catalan actor Javier Bardem.


0 comments: