Mezi vlky | The Grey, movies...

Ahojda
Většinou nepíši recenze na filmy, které vidím v televizi, ale tento mě oslovil natolik, že jsem měla potřebu se o něj podělit. Také jste si asi všimli, že se tady objevil překlad článku v angličtině, jelikož spousta mých přátel z jiných zemí si stěžovalo, že si toho na mém blogu v češtině moc nepočtou. Každopádně si jsem vědoma, že zde určitě budou nějaké ty chyby v gramatice, ale chtěla bych to vyzkoušet a uvidíme jak to bude fungovat.

Hello, usually I do not write reviews of movies that I watched on TV, but that approached me so much that I had the need to share it with you. Also, you've probably noticed that here appeared a translation of the article in English, because many of my friends from other countries have complained that they can not read my texts because of the language. Anyway, I am aware that there will definitely be some mistakes, but I want to try it and we'll see how it will work.


I got a book. It's called "We're all fucked". It's a bestseller.


Na tento film jsem zaznamenala ukázky v televizi, které mě upoutaly natolik, že jsem hned věděla, že musím film vidět. Film jsme si pustily s mamkou, která na tyhle typy filmů teda moc není, ale nakonec se rozhodla připojit. Celkové mám moc ráda filmy s vlky, takže jsem se opravdu moc těšila, co se z toho vyklube.

I watched advertising at this movie on TV, that attracted me so much that I just knew I had to see the film. We watched it with my mum, even if she doesn't like these types of movies, but finally decided to join. Overall I love movies with wolves, so I was really excited about what it would turn out.


Něco málo o obsahu. Jedná se o partu chlápků, kteří se vracejí z Aljašky domů. Každý z nich tam byl za jiným účelem. Mimo jiné se mezi nimi nachází také lovec vlků (Liam Neeson). Letadlo bylo bohužel ve špatném stavu a tak se zřítí někde do prostřed naprosté pustiny. Přežije asi třetina letadla, která se snaží nějakým způsobem zahřát a nadále udržet při životě. Když obcházejí kusy letadla a hledají různé věci, které by se jim mohli hodit, narazí John (Liam) na vlka, velice velkého vlka, který požírá zbytek letušky. V noci, když skupina přeživších sedí u ohně se najednou u letadla objeví obrovská skupina vlků, nikomu se nic nestane, protože vlci si zatím jen obhlíželi kořist. Muži se tedy rozhodnou, že se budou střídat na hlídce. Uprostřed noci musí ale jeden hlídkovač na malou a při této příležitosti je roztrhán vlkem. John se rozhodne, že musejí opustit letadlo a zkusit se dostat do lesů, kde možná končí teritorium, na kterém tito vlci loví. Podaří se jim to? Na to se můžete podívat sami, ať zase neprozrazuji vše.

A little about the content. One group of guys are returning home from Alaska. Each of them was there for another reason. One of them is a hunter of wolves (Liam Neeson). The plane is damaged and they crash in the middle of nowhere. Survives about a third of the aircraft, who is trying in some way to warm up and continue to keep alive. When they are looking for different things around the plain that they could use, John (Liam) sees, a big wolf that is eating the rest of the flight attendant. At night, when a group of survivors sitting by the fire at the aircraft suddenly appear huge group of wolves. Nobody gets hurt because wolves only looking round the prey. Men therefore decide that they will watch the plane at night. But in the middle of the night one man must pee and on this occasion it is ripped apart by a wolf. John decides that they must leave the plane and try to get into the woods, where the territory of wolves may end. Will they make it? That's something you have to find out by yourself.


ZAJÍMAVOSTI | POINTS OF INTEREST

- Liam Neeson uvedl, že během natáčení bylo ve městě Smithers a jeho okolí, kde se film natáčel, extrémně povětrnostní podmínky. Teploty přesahovaly hranici -40°C a sněhové bouřky, které můžete ve filmu vidět, byly převážně dílem přírody.
- V první noční scéně se skupina přeživších baví o filmu, ve kterém jiná skupina přeživších snědla své mrtvé přátele a ve kterém hrál ten "týpek z Training Day". Jedná se o snímek Přežít (1993) a herce Ethana Hawka.
- Joe Carnahan se v jednom z rozhovorů pochlubil, že během natáčení koupil od místního lovce čtyři mrtvé vlky, dva z nich byli použiti jako rekvizity a další dva si štáb udájně připravil k večeři.
- Film vyvolává negativní reakce v řadách ochranářů zvířat, protože podle nich film vykresluje vlky v negativním světle, a to právě v době, kdy byl vlk šedý vyřazen ze seznamu ohroženách zvířat.
- Slovo "fuck" nebo jeho variace ve filmu zazní 161krát, což činí průměr 1,30 za minutu.
- Aby se herci co nejlépe vžili do souboje s digitálními vlky, útočili na ně lidé s vlčí maskou.
- Závěrečnými titulkami snímek nekončí. Po jejich skončení ještě následuje důležitá scéna.

- Liam Neeson said that during filming was in Smithers and its surroundings, where the film was shot, extreme weather conditions. Temperatures exceeding the limit of -40 °C and snow storms, which can be seen in the film, were mainly the work of nature.
- The first night scene, a group of survivors talking about the movie, in which another group of survivors ate their dead friends and starring the "guy from Training Day." This is a snapshot Survive (1993) and actor Ethan Hawke.
- Joe Carnahan in one of the interviews boasted that during filming bought from a local hunter four dead wolves, two of them were used as props and the other two have reportedly crew prepared for dinner.
- The film evokes a negative reaction among conservationists animals, because according to them, the film portrays wolves in a negative light, precisely at a time when the gray wolf was removed from the list endagered animals.
- The word "fuck" or variations in the film sounds 161 times, which makes the average of 1.30 per minute.
- To best for actors to put themself into battle with digital wolves, attacked them people with a wolf masks.
- End titles don't mean the end of the movie. After their completion still follows the important scene.

Viděli jste někdo?

Have you ever seen this movie?

0 comments: