Alenka v říši divů: Za zrcadlem | Alice in Wonderland: Through the Looking Glass, movies...

ALENKA!
"Proč je havran jako psací stůl?"
Jak já se těšila na to až bude v kinech Alenka number 2! Johnny Depp je prostě srdeční záležitost, která se v kinech prostě nezameškává. Knihu mám doma a přiznávám, že jsem ji ještě nečetla. Ale toto léto to každopádně plánuji.

ALICE!
"Why is a raven like a desk?"
As I was looking forward to when it will be in cinemas Alice number 2! Johnny Depp is simply a matter of the heart, which you just can not miss in cinemas. I have a book at home, and I admit I have not read it yet. But I plan it this summer anyway.Na film jsem původně měla jít se Sandrou, ale jelikož mamka je velká obdivovatelka Johnnyho Deppa, a tak se rozhodla jít s náma. No a byl to opravdu zážitek, slyšet mamku smrkat přes celé kino.

I had originally come with Sandra, but since my mom is a big fan of Johnny Depp, she decided to go with us. Well, it was really an experience to hear my mom blow hes nose across the whole cinema.


Ve filmu se jako v prvním díle sešlo plno skvělých herců, příběh byl originální, poutavý a prostě jednoduše skvělý! Zamilovala jsem se od prvního slova, až do poslední tečky. Nejsem si tak úplně jistá, jestli jsem ten typ, který může psát objektivní recenzi, ale zkusme to....

In the film as in the first episode were a lot of great actors, the story was genuine, engaging and just simply great! I fell in love from the first word to the last dot. I'm not quite sure if I'm the type who can write an objective review, but let's try it ....


Alenka mi příjde jako taková pohádková feministka, na kterou ve filmu spolehají snad i mravenečci. Ale to nejspíš dělá z filmu takové lákadlo. Jdete na film, o kterém už předem víte, že skončí dobře a tak se o svého hrdinu nemusíte ani moc bát, i když samozřejmě menší nervy tam jsou. Když jsme poprvé uviděly kloboučníka, říkaly jsme si: "Sakra, on je nějaký jiný." Ale později jsme pochopily, že je to jen jeho rozpoložením a pak už to byl po celou dobu ten starý dobrý a krásný KLOBOUČNÍK! Byla jsem trošku zklamaná, že Absolem už je motýl, protože mi chyběla housenka s vodní dýmkou, ale tak už to bývá. Z housenky se prostě vždycky něco vyklube. Z čeho jsem byla opravdu nadšená byly skoky do minulosti, kde jsme našly den D, kdy všechno to zlo v "Srdcové královně" začalo klíčit a viděli jsme třeba malinkatého Tydliduma a Tydlidýna, kteří byli ještě roztomilejší než normálně.

Alice seems to me like such a fairy-tale feminist, on whom in the film rely perhaps even ants. But it probably makes the movie such a lure. Going to a movie, which already know in advance that ends well, and so you do not even have much to worry about your hero, although obviously there are less nerves. When we first saw the Hatter, we thought: "Damn, he is something different." But later we understood that it was his state of mind, and then he was all the time the old good and beautiful hatter! I was a little disappointed that Absolom was a butterfly, because I missed a caterpillar with a waterpipe, but so it goes. From the caterpillars simply something always turns out. What I was really excited were jumping into the past, where we found the D-day, when all the evil in "Queen of Hearts" was planted and we saw a little Tydlidum and Tydlidýn who were even cutter than usual.


A co vy? Nechtěli by jste se někdy jen tak ztratit do Říše Divů? Já teda rozhodně, minimálně 7x do týdne.

And what about you? Would not you sometimes just lose to Wonderland? So I definitely, at least 7 times a week.

Viděli jste? | Have you seen it?


0 comments: